Psiquiatria i Psicologia

El servei de Psiquiatria i Psicologia atén des de 1999 als pacients amb trastorns mentals que pertanyen a la zona de l'Esquerra de l’Eixample, dintre de l'àrea d’influència de l’Hospital Clínic i la Barcelona Esquerra, que comprèn uns 540.000 habitants. A més, com a centre de referència d’algunes patologies, atén també a pacients que provenen de Catalunya i de la resta d’Espanya. La nostra missió és proporcionar als pacients amb trastorns mentals un servei eficient, d’alta qualitat, integrant els aspectes assistencials, docents i d'investigació. 

Per a aconseguir la nostra missió el servei s’organitza en Unitats funcionals, Programes i Dispositius Assistencials, cadascun d’ells amb els següents objectius  estratègics: 

► Desenvolupar una assistència integral basada en el pacient.
► Modernització i protocol·lització.
► Incorporar els avanços diagnòstics i terapèutics.
► Crear un entorn d’excel·lència per al desenvolupament de la investigació  clínica.

Unitats funcionals - Línies d’activitat

► Unitat d’Esquizofrènia
► Unitat de Conductes Addictives
► Unitat de Trastorns Bipolars i Depressius

Programes assistencials - Línies d’activitat

► Programa d'atenció a les persones trans

► Programa d'atenció al personal laboral

► Programa d'Atenció Especialitzada al Trastorn Psicòtic Incipient (PAE-TPI)
► Programa de Recolzament  a la Primària

► Programa de Trastorns Depressius
► Programa de trastorns de la Personalitat

► Programa de Psiquiatria Perinatal i Reproductiva

► Col·laboració amb diferents unitats funcionals (Epilèpsia, son, infeccioses, hepatitis vírica, obesitat, i transplantament), grups (tumors cerebrals, fatiga crònica, fibromiàlgia) i dispositius assistencials de l‘hospital (interconsulta hospitalària)

Dispositius assistencials - Línies d’activitat

► Dispositiu d’ Hospitalització: sala d'aguts, Hospital de Dia i urgències de psiquiatria

► Dispositiu de Consultes Externes- Psiquiatria d'Adults (Rosselló, 140)

► Centre de Salut Mental Esquerra Eixample (Rosselló, 140)

► Dispositiu de Consultes Externes- Unitat de Conductes Addictives - CAS (Rosselló, 161)