Perfil del Contractant

Avís als proveïdors

En relació al què s’especifica a l’article 42 de la Llei 30/2007 de Contractes del Sector Públic, a partir del proper dia 1 d’abril de 2010 el Perfil de Contractant de l’Hospital Clínic de Barcelona s’incorpora a la Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya.

Tota la informació relativa als procediments d’adjudicació de contractes serà difosa a través de l’esmentada Plataforma i sortirà els efectes previstos al Titol I del Llibre III de la Llei especificada al punt anterior:

Accés al Perfil del Contractant - Plataforma electrònica de contractació pública de la Generalitat de Catalunya