Promoció professional

L'Hospital Clínic de Barcelona va endegar un Sistema de Promoció Professional (SPP) per al seu estament mèdic l'any 1996. Aquest SPP, el primer desenvolupat en un centre hospitalari espanyol, s'inspira en els principis del què s'anomenava els anys 90 "Carrera Professional del Personal Facultatiu", i concorda plenament amb el marc establert per la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries de novembre de 2003, on se la denomina "Reconeixement al Desenvolupament Professional". Des de la posada en marxa del SPP, s'han diferenciat plenament les vies de promoció professional de les de promoció jeràrquica dins l'estament mèdic. La primera atorga categories i la segona llocs de comandament.

S'entén com a "promoció professional" l'assumpció d'una nova categoria professional sense que es produeixin canvis en els continguts del lloc de treball. Aquesta promoció obeeix a una valoració objectiva dels mèrits professionals, preestablerts per a cada una de les categories contemplades en el sistema, i estableix salaris diferenciats entre elles.

Categories professionals

En ordre creixent, les categories existents són:

  • Especialista
  • Especialista Sènior
  • Consultor-1
  • Consultor-2
  • Consultor Sènior

Requisits mínims per optar a la promoció

La categoria d'Especialista correspón a l'entrada al SPP. A partir d'aquest moment, els facultatius poden optar a la promoció quan compleixen una permanència mínima de 5 anys en aquesta categoria. En el cas dels especialistes que opten a la categoria d'Especialista Sènior, també s'els reconeix el periode treballat com a tals en qualsevol hospital públic de la xarxa sanitària espanyola. Quan s'aconsegueix la promoció, s'ha de romandre 5 anys més en la nova categoria abans de poder optar a la següent promoció, i així successivament. En tots els casos, el candidat pot optar únicament a la categoria immediatament superior a la seva. Les categories reconegudes no són revisables ni reversibles.

Requisits per conseguir la promoció

Es disposa d'un barem de valoració de mèrits objectius diferenciat per a cada una de les categories contemplades en el SPP i que han de reunir els professionals per accedir a cada una de les categories. Aquest barem, confeccionat pel Comitè de Promoció, és conegut pels professionals del centre i augmenta el nivell d'exigència a mida que augmenta la categoria a la què s'opta.

El sistema de valoració inclou 35 paràmetres, agrupats en 6 grans apartats: mèrits assistencials, mèrits d'investigació, mèrits docents, mèrits per formació continuada, mèrits participatius i mèrits per competències personals. Per obtenir la promoció s'ha d'aconseguir la puntuació mínima establerta, tant en alguns paràmetres com en cada apartat per separat i finalment en la global (suma de l'obtinguda en cada apartat corresponent a la categoria a la què s'opta.)

Comitè de Promoció

El Comitè de Promoció de l'Hospital Clínic està integrat per:

  • Director Mèdic, que el presideix.
  • Vuit membres del cos facultatiu, elegits per sufragi universal de tots els integrants de l'estament mèdic de l'hospital.
  • Un representant del Comitè de Delegats Mèdics.
  • Un representant de l'Associació Professional del Comitè de Delegats Mèdics.

El Comitè elabora i modifica el seu reglament intern de funcionament, el sistema d'avaluació de mèrits, llença les convocatòries anuals de promoció, avalúa als candidats i atorga les promocions. Les decisions referents a la promoció dels facultatius requereixen l'acord d'un mínim de vuit dels seus onze membres.