Promoció jeràrquica

S’entén com a promoció jeràrquica l’assumpció d’un càrrec o lloc de comandament que implica nous continguts (de gestió) al lloc de treball, i duu aparellada la percepció d’una retribució específica.

Llocs de comandament

 • Cap de Secció.
 • Cap Operatiu.
 • Cap de Servei.
 • Director d’Institut/Centre.

Requisits mínims per optar als llocs de comandament

 • Categoria professional mínima d’Especialista Sènior o estar en possessió dels mèrits equivalents per optar als llocs de Cap de Secció i Cap Operatiu.
 • Categoria professional mínima de Consultor o estar en posessió dels mèrits equivalents per optar als llocs de Cap de Servei i Director d’Institut/Centre.

Requisits per aconseguir el lloc de comandament

El comitè de nomenament de comandaments selecciona el millor candidat d’acord amb el projecte de gestió presentat.

El nomenament és per a 4 anys, després dels quals es pot renovar o retirar el comandament en funció dels resultats aconseguits. Quan un facultatiu cessa en el lloc de comandament conserva la seva categoria professional i continua desenvolupant els continguts propis del seu lloc de treball.

Comitè de nomenament de comandaments

Integrat per:

 • Director General que el presideix.
 • Director Mèdic.
 • Director de l’Institut/Centr a què correspon el lloc que es jutja.
 • Dos facultatius escollits por sufragi universal d’entre tots els Consultors i Consultors Sènior de l’estament mèdic.
 • Un facultatiu en representació de la Junta Facultativa.

Efectes econòmics de l’assumpció de llocs de comandament

 • Retribució específica fixa, complement de comandament i variable per consecució de objectius.
 • Salari base corresponent al de la categoria professional i accés al plus de dedicació.