Carrera Professional

La Carrera Professional a l'Hospital Clínic de Barcelona es desenvolupa mitjançant un sistema de valoració de mèrits, en diferents àmbits:

Mèrits assistencials

 • Càrrega assistencial global o dedicació
 • Grau de compliment objectius assistencials
 • Grau de compliment objectius de qualitat
 • Participació en comitès assistencials
 • Grau de complimentació d'informació i documentació mèdica
 • Participació en protocols assistencials o guies clíniques
 • Nivell de participació en innovació o millora assistencial
 • Referència assistencial

Mèrits de recerca

 • Articles científics
 • Projectes de recerca finançats
 • Grau de doctor corresponent a la seva llicenciatura
 • Altres mèrits de recerca

Mèrits docents

 • Formació de personal
 • Conferències, ponències i docència en cursos impartides
 • Publicacions docents
 • Professor Universitat
 • Direcció Tesis Doctorals
 • Altres mèrits docents

Mèrits de formació continuada

 • Estades altres centres per a l'aprenentatge i posada en marxa d'innovacions i millores assistencials, investigadores o docents
 • Formació en cursos de postgrau Universitari
 • Assistència a cursos
 • Assistència a sessions formatives internes planificades
 • Assistència a congressos i reunions científiques
 • Valoració de la repercussió de la formació a l'Hospital

Mèrits per activitats participatives

 • Participació en comitès interns de l'hospital
 • Participació en organismes externs d'àmbit participatiu

Mèrits per competències personals

 • Accessibilitat
 • Empatia
 • Lideratge
 • Iniciativa assistencial per a la millora
 • Col · laboració circumstàncies imprevistes
 • Referent per als seus companys
 • Dedicació a l'hospital
 • Evolució a l'hospital