Línies estratègiques infermeres

Per al període 2010-2015, les línies estratègiques d'Infermeria de l'Hospital Clínic es concreten en:

Avenç i transformació de la pràctica assistencial

Identificar oportunitats de millora de la pràctica assistencial i establir processos d’atenció infermera eficients en tots els nivells i programes.

Potenciació del coneixement i la innovació

Potenciar el capital intel·lectual per tal d’augmentar el valor  a  l’organització.

Desenvolupament del potencial professional

Augmentar el nivell de competència, enfortir la identitat i el nivell de  satisfacció dels professionals.

Foment de la Pràctica Basada en l’Evidència

Crear un entorn de pràctica clínica en què les infermeres puguin aplicar l’evidència científica per millorar la prestació de cures i els resultats de la seva activitat professional.

Promoció del lideratge d’excel·lència

Augmentar el lideratge dels professionals de la Direcció Infermera per assolir els objectius del Pla Estratègic.