Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere

Les persones que viuen una situació de violència intrafamiliar i/o de gènere es troben en un estat d’estrès crònic i d’alerta permanent que condiciona considerablement la seva qualitat de vida. S’ha demostrat que hi ha una major prevalència de diverses patologies, com poden ser les cardiovasculars, les digestives i les alteracions psíquiques i del comportament, en persones que pateixen una situació d’estrès. Es fàcil d’entendre, doncs, que les persones que es troben en aquesta situació acaben pagant un preu molt alt en termes de salut.

Les institucions relacionades amb la salut tenen un paper estratègic en l’abordatge de la violència intrafamiliar i/o de gènere ja que són els llocs on es poden detectar nous casos. A més, els centres sanitaris també tenen la capacitat d’intervenir i d'accedir a informació específica, així com els mitjans per actuar.

L’ocultació o l’omissió d’informació pot constituir un obstacle important per a la detecció de casos de violència intrafamiliar i de gènere, per a la possible solució de problemes de salut relacionats amb l’estrès provocat per aquesta situació i inclús per a l’abordatge judicial del problema.

Molts dels estudis que relacionen la violència domèstica amb la salut demostren la utilitat d’obtenir informació que pot estar encoberta. Segons expliquen dones maltractades, un dels moments més importants en la interacció amb el personal assistencial (DI.T.S.) és quan aquest les escolta explicar la seva situació d’abús. Aproximadament un 75% de les dones, independentment de la seva edat o de la seva història de maltractaments, opinen que és necessari que el personal sanitari les pregunti sobre aquest tema. Els pacients no consideren irrespectuoses les preguntes dirigides a conèixer el seu entorn familiar.

L’Organització Mundial de la Salut (OMS) recomana el ‘tamisat universal i sistematitzat’ en l’àmbit sanitari per a una detecció més eficaç dels maltractaments (Center for Disease Control and Prevention relacionada amb la salut,  FASTAT).

Creació de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona

Els antecedents de la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere de l’Hospital Clínic de Barcelona daten de l’any 1998, quan un grup de professionals del servei d’Urgències de l’hospital, que observava en la seva tasca diària el problema de la violència de gènere, va establir una línia de treball per a coordinar millor l’assistència a les persones maltractades i per a sensibilitzar a la resta de l’hospital. L’actual Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere (VIG) es va crear l’any 2000 per a treballar en l’atenció a tot tipus de persones sotmeses a la violència, siguin dones (en les que aquesta situació és més prevalent), homes, menors d’edat o persones grans. 

La Comissió està formada per un equip multidisciplinar de professionals mèdics, d’infermeria i de treball social, i té com a objectius principals:

  • Estimular la sensibilitat i la responsabilitat dels professionals sanitaris davant qualsevol situació de violència intrafamiliar o de gènere.
  • Coordinar tota l’activitat realitzada en relació a aquesta situació (circuits assistencials, formació i investigació, etc)
  • Analitzar la situació objectiva del maltractament i el seu tractament dins l’àmbit del Grup Clínic.
  • Incentivar i estimular la detecció de casos de maltractament.
  • Dissenyar circuits assistencials i elaborar protocols d’actuació amb informació necessària per al seu correcte compliment.
  • Avaluació del compliment de circuits i protocols.
  • Formar i difondre les noves tendències en aquest àmbit assistencial.
  • Coordinar i motivar la investigació.
  • Disposar d’un sistema d’informació en coordinació amb l’establert amb l’administració sanitària.

Entre l’activitat desenvolupada per la Comissió de Violència Intrafamiliar i de Gènere es poden trobar, a més de l’elaboració i redacció de circuits i protocols interns,  l’elaboració de diverses guies i fullets per a la seva difusió pública, la redacció de la memòria de la seva activitat, així com l’organització de jornades especialitzades.

Documentació Relacionada: