Comissió de Docència

La Comissió de Docència és un òrgan col·legiat que té com a principals funcions la d'organitzar la formació dels residents i supervisar la seva aplicació pràctica, així com controlar el compliment dels objectius previstos en els programes formatius de les diferents especialitats en Ciències de la Salut que es porten a terme a l'hospital.

Per aconseguir els seus objectius, la Comissió de Docència facilita la integració de les activitats formatives dels residents amb l'activitat assistencial diària de l'hospital, mitjançant la planificació de l'activitat professional de forma conjunta amb els òrgans de direcció del centre.

ORGANIGRAMA I COMPONENTS

 • Presidenta (Cap d’Estudis)

  • Francesca Pons
 • Vocals Representants de Tutors

  • Pedro Castro
  • Alba Díaz
  • Agustin Franco
  • Marga Giménez
  • Guillem Masana
  • Pedro Roldán
 • Vocals Representants de Residents

  • Alex Bataller
  • Javier Marco
  • Claudia Mercadal
  • Ignacio Molinas
  • Carlos Pérez
  • Cares Zamora
 • Vocal representant de la Comunitat Autònoma

  • Ricard Cervera
 • Vocal designat per la Direcció Mèdica

  • Jordi Esteve
 • Cap d’Estudis de la UDMFiC

  • Marta Navarro
 • Representant de Residents de la UMDFiC

  • Olga Mas
 • Presidenta subcomissió especialitats Infermeria

  • Dra- Adela Zabalegui
 • Representant del Departament de Formació

  • Silvia Aguirre
 • Representant del Comitè de Delegats Mèdics

  • J. Ramón Alonso
 • Representant del Comitè de Delegats d’Infermeria

  • Anna Bastidas
 • Secretària

  • Digna Pasín