Comissions conjuntes Hospital Clínic - Facultat de Medicina

Per tal de poder assolir l’objectiu de millora de la qualitat de la docència clínica i coordinar les activitats a desenvolupar, l’Hospital Clínic i la Facultat de Medicina varen constituir diferents comissions, tenint en compte la particular estructura organitzativa del Clínic basada en instituts i centres. Cal ressaltar que cadascun d’aquests instituts/centres compte amb un coordinador de Docència, una figura que no existeix en altres centres hospitalaris.

Comissió Executiva de Docència

Cada Institut/Centre té la seva pròpia Comissió Executiva de Docència. L’integren, per part de la Facultat, el cap d’Estudis, directors de Departament, coordinadors d’assignatura implicats en la docència de les matèries que són pròpies de l’Institut/Centre i una representació de l’alumnat dels cursos clínics implicats. Per part de l’Hospital Clínic, els integrants són el director d’Institut/Centre, els caps de servei i els coordinadors de Docència d’Institut. La funció d’aquesta Comissió és aplicar, coordinar i fer el seguiment de les activitats formatives clíniques dels alumnes.

Comissió de Política Docent

La funció d’aquesta Comissió és avaluar els resultats i proposar, si s’escau, les mesures correctores i innovadores de les activitats formatives. Els membres per part de la Facultat són el degà, el vicedegà acadèmic, el cap d’estudis, el secretari de la Facultat i una representació de l’alumnat dels cursos clínics implicats. Per part de l’Hospital hi participen el director mèdic, el director de docència i dos directors d’Institut/Centre.