Documentació per a personal extern

De conformitat amb l’establert a l’Ordre SSI/8172017, de 19 de gener, per la que es publica l’Acord de la Comissió Nacional de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, per el que s’aprova el protocol mitjançant el que es determinen les pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret  a la intimitat del pacient pels alumnes i residents de les Ciències de la Salut, posem a la vostra disposició la següent informació:

•    Codi Ètic de l’HCB
•    Manual de Bones Pràctiques en matèria de confidencialitat de l’HCB
•    La informació i les normes de Prevenció de Riscos laborals que us són aplicables a l’HCB.
•    L’Ordre SSI/8172017, de 19 de gener, per la que es publica l’Acord de la Comissió Nacional de Recursos Humans del Sistema Nacional de Salut, per el que s’aprova el protocol mitjançant el que es determinen les pautes bàsiques destinades a assegurar i protegir el dret  a la intimitat del pacient pels alumnes i residents de les Ciències de la Salut.

  • Destinats a ALUMNES
  • Destinat a RESIDENTS
  • Us recordem la obligatorietat de donar compliment a tot  l’establert en aquests documents.