Drets i deures dels ciutadans en relació amb la salut i l'atenció sanitària

La Carta de drets i deures de la ciutadania en relació amb la salut i l'atenció sanitària és un contracte social entre la ciutadania i el sistema de salut. S’hi defineix què esperem les persones del sistema sanitari (drets) i també com ens hi comprometem com a individus actius (deures).

Els principis sobre els quals es basa la Carta són el reconeixement de la dignitat de la persona, la llibertat i l’autonomia, la igualtat, l’accés a la informació i al coneixement en salut, i el compromís cívic.

Els prop de cent drets i deures que recull la Carta s'agrupen en els deu àmbits següents.

1. Equitat i no-discriminació de les persones

 • Tenim dret a...
  Rebre una atenció sanitària equitativa, sense discriminació, que protegeixi les situacions de vulnerabilitat i amb un tracte respectuós.
 • I tenim el deure de...
  Respectar i no discriminar els professionals, i també les altres persones usuàries del sistema sanitari.

2. Protecció i promoció de la salut i prevenció de la malaltia

 • Tenim dret a...
  Disposar de seguretat ambiental i alimentària a l’entorn on vivim i rebre una educació en salut que ens permeti adoptar les mesures necessàries per protegir i promoure la salut individual i col·lectiva.
 • I tenim el deure de...
  Contribuir a la cura i la millora del nostre entorn, vetllar per la nostra salut i la de les persones que estan sota la nostra responsabilitat, evitar riscos per a la salut d’altres persones i fer un bon ús de les mesures preventives.

3. Accés al sistema sanitari

 • Tenim dret a...
  Accedir als serveis i les prestacions sanitàries públiques en un temps adequat d’acord amb criteris clínics, obtenir informació sobre les prestacions del procés d’atenció, escollir professionals i centres sanitaris en l’atenció primària, disposar d’informació sobre els temps d’espera i accedir a una segona opinió en casos d’especial transcendència.
 • I tenim el deure de...
  Utilitzar de manera responsable les instal·lacions i els serveis sanitaris, així com respectar els horaris programats i les normes dels centres on ens atenen.

4. Intimitat i confidencialitat

 • Tenim dret a...
  Preservar la nostra privacitat i intimitat en l’atenció, la confidencialitat de la informació i la nostra llibertat ideològica i religiosa.
 • I tenim el deure de...
  Respectar la intimitat i la confidencialitat de les altres persones i la seva llibertat ideològica i religiosa.

5. Autonomia i presa de decisions

 • Tenim dret a...
  Disposar de tota la informació i el suport necessaris per garantir la dignitat i l’autonomia en la presa de decisions respecte del procés d’atenció, per planificar les decisions anticipades i per poder viure el procés de final de vida d’acord amb el nostre concepte de dignitat.
 • I tenim el deure de... Coresponsabilitzar-nos del nostre procés assistencial i del d’aquelles persones que representem legalment, consensuant les decisions en cas de discrepàncies.

6. Informació sanitària, documentació clínica i TIC

 • Tenim dret a...
  Disposar de la nostra informació sanitària de manera integrada, completa i segura. Rebre assessorament i recomanacions sobre la informació sanitària disponible a la xarxa.
 • I tenim el deure de...
  Facilitar informació veraç sobre les nostres dades i fer un ús responsable de les noves tecnologies en relació amb la salut i el sistema sanitari.

7. Qualitat i seguretat del sistema

 • Tenim dret a...
  Rebre una atenció sanitària de qualitat que garanteixi la continuïtat assistencial i la seguretat clínica i personal, com també a conèixer els medicaments i productes del pla de medicació, les preparacions de teixits i mostres biològiques i el nivell de qualitat dels centres assistencials.
 • I tenim el deure de...
  Facilitar l’actualització de dades de la història clínica i la correcta revisió del tractament, utilitzar correctament les prestacions i identificar-nos mitjançant la documentació requerida per garantir la nostra seguretat clínica.

8. Constitució genètica de la persona

 • Tenim dret a...
  La confidencialitat de la informació del nostre genoma, gaudir dels avantatges derivats de les noves tecnologies genètiques i ser informats de les troballes inesperades derivades de proves genètiques.

9. Investigació i experimentació

 • Tenim dret a...
  Participar en projectes de recerca, no ser-ne exclosos, rebre’n la informació, donar-hi consentiment previ, així com a conèixer el retorn de les investigacions i les iniciatives d’innovació del procés assistencial.
 • I tenim el deure de...
  Complir les responsabilitats acceptades que es deriven de la participació en un projecte de recerca.

10. Participació

 • Tenim dret a...
  Expressar l’opinió sobre el sistema sanitari i participar-hi com a agents actius, tant en el marc assistencial com de la investigació.
 • I tenim el deure de...
  Conèixer el sistema sanitari i estar-ne informats per exercir una participació responsable i amb representativitat col·lectiva.