Servei d'Anestesiologia, Reanimació i Tractament del Dolor

El nostre servei, depenent de la Direcció Mèdica de l'Hospital Clínic, s'estructura en nou seccions, responent a l'estructura organitzativa assistencial de l'hospital: quatre d'aquestes seccions són transversals entre els diferents serveis, i cinc es relacionen amb l'activitat assistencial dels instituts i/o centres.

Darrerament, el servei ha obtingut la certificació ISO 9001:2015, que garanteix la qualitat i la seguretat de tota l'activitat que es porta a terme.

Seccions transversals

Seccions relacionades amb els Instituts i Centres