Servei de Cirurgia Toràcica

És un Servei de referència nacional i internacional pel seu volum d’activitat i els seus resultats. Entre la seva activitat cal destacar: cirurgia mínimament invasiva (VATS), cirurgia d’alta complexitat en càncer de pulmó amb reconstruccions pulmonars (broncoplàstia, angioplàstia,…), cirurgia de la via aèria (reseccions traqueals complexes, reseccions de carina,…), broncoscòpia rígida intervencionista, cirurgia del mesotelioma pleural dins un tractament multimodal, cirurgia d’alteracions de la caixa toràcica (pectus excavatum, pectus carinatum, altres) i cirurgia de patologia benigna com la hiperhidrosi, el pneumotòrax o les infeccions pleurals.

Dóna assistència especialitzada 24h al dia, 365 dies a l’any, tant pels pacients ingressats, com pels pacients que precisin atenció urgent.

Disposa de:

  • Quiròfans per cirurgia complexa i ambulatòria (CMA)
  • Sala d’hospitalització (Escala 3, Planta 7)
  • Consultes Externes (Edifici Carrer Casanovas, 5ª planta)