Línies assistencials

Càncer de Pulmó

El càncer de pulmó és el tumor maligne més freqüent en el nostre medi. El nostre institut forma part del Comitè Multidisciplinari de Càncer de Pulmó de l’Hospital, constituït per pneumòlegs, cirurgians toràcics, radiòlegs toràcics, oncòlegs de pulmó, metges nuclears i patòlegs. L'objectiu d’aquest Comitè és oferir un diagnòstic i estadificació ràpida del tumor per poder oferir el millor tractament personalitzat en cada cas, des del quirúrgic fins a l'oncològic o pal·liatiu.

Hipertensió Pulmonar

La Hipertensió Pulmonar (HP) ve definida per l’augment anormal de la pressió de la sang a les artèries pulmonars. La HP està causada per malalties que afecten a les artèries pulmonars (hipertensió arterial pulmonar, HAP) i també pot aparèixer com a complicació de malalties pulmonars i cardíaques comunes. L'Institut Clínic Respiratori disposa d’una unitat de HP reconeguda per part del Servei Català de la Salut (CatSalut) com un dels dos centres experts de Catalunya així com una de les dos úniques unitats de referència a Espanya (CSUR) reconegudes pel Ministerio de Sanidad espanyol (Hipertensión Pulmonar Compleja del adulto). El caràcter multidisciplinari d’aquesta unitat permet abordar de forma integral i eficaç el diagnòstic i tractament (mèdic o quirúrgic) de totes les formes d’HP. En concret, la utilització de fàrmacs per via parenteral, la cirurgia d’endarterectomia pulmonar, la hipertensió porto-pulmonar, la hipertensió pulmonar associada a cardiopaties congènites (en col·laboració amb l’hospital Sant Joan de Deu) o a malalties autoimmunes, l’atenció ginecològica i obstètrica, i l’atenció psicològica, entre d’altres. La unitat té una gran activitat d’investigació clínica i bàsica. Es, a més a més, un centre de formació especialitzada de gran prestigi.

Malalties Intersticials Pulmonars/Malalties rares

El Servei de Pneumologia inclou un programa assistencial d’atenció al pacient amb malaltia pulmonar intersticial i d’altres malalties respiratòries rares. Aquest programa té com objectiu el diagnòstic precoç, el seguiment i el tractament personalitzat dels pacients amb malalties intersticials difuses i malalties pulmonars inflamatòries rares. L’activitat assistencial es desenvolupa a l’hospital de Dia i en consultes externes, i manté una interacció continua amb altres Serveis de l´ Hospital Clínic, com el Servei de Malalties Autoimmunes, el Centre de Diagnòstic d’imatge (CDI) i el d’Anatomia patològica. Des de fa anys, existeix una línia de recerca bàsica consolidada que contribueix a que aquest programa sigui un referent en el camp d’aquestes malalties.

Malalties cròniques de les vies aèries

L'Institut Clínic Respiratori és un referent nacional i internacional en el diagnòstic i tractament de malalties cròniques de les vies Aèries, incloent l’asma bronquial, la malaltia pulmonar obstructiva cròniques (bronquitis crònica i emfisema) i les bronquiectàsies. Diversos membres de l’Institut participen activament en l’elaboració de les guies clíniques nacionals i internacionals sobre el diagnòstic i tractament d’aquestes malalties. Existeixen diverses línies d’investigació bàsica i clínica sobre les mateixes, sobre les que s’organitzen regularment cursos i symposiums internacionals.

Malalt Respiratori Crític (Cures Intensives Respiratòries)

L'Institut Clínic Respiratori disposa de l’única Unitat de Cures intensives d’Espanya dedicada de forma monogràfica al tractament del malalt respiratori crític. El seu equipament i els seus professionals garanteixen que el malalt rebi la millor atenció clínica.

Malalties Infeccioses Respiratòries

Diversos professionals de l’Institut Clínic Respiratori són referents internacionals en el diagnòstic i tractament de les malalties infeccioses respiratòries com la pneumònia (comunitària o intra-hospitalària), las bronquiectàsies i la tuberculosis, entre d’altres.

Patologia Al·lèrgica

El Servei de Pneumologia i Al·lèrgia disposa de professionals especialitzats en malalties al·lèrgiques respiratòries i d’altres tipus (com al·lèrgia alimentària, a fàrmacs, himenòpters i anafilaxi). Aquests professionals treballen amb estreta col·laboració amb la Secció d’Inmunoal·lèrgia del Servei d’Immunologia de l’Hospital per oferir el millor diagnòstic i tractament actualment disponible.

Cirurgia complexa de la Via Aèria

Els tumors traqueobronquials i les malalties inflamatòries amb afectació de la via aèria principal poden comprometre, d’una manera important, l’activitat respiratòria normal. L’Institut Clínic Respiratori ofereix amplia experiència en el tractament d’aquestes patologies, incloent procediments de broncoscòpia rígida amb resecció amb làser de lesions endobronquials, col·locació de pròtesis endobronquials i cirurgia d’alta complexitat amb intenció curativa de tumoracions traqueobronquials, estenosis traqueals simples, subglòtiques o glòtiques.

Patologia Pleural

A l’Institut Clínic Respiratori s’ofereix tractament de diversos tipus de malalties pleurals, com les malalties infeccioses (empiema), pneumotòrax i patologia maligna, que incloent procediments quirúrgics pel pneumotòrax recidivant, la pleurodesi química en els casos de patologia cancerosa, o l’ús de catèters pleurals definitius (PleureX ®). L’Institut és a més a més centre de referència pioner pel tractament multimodal del Mesotelioma Pleural, amb una tècnica que combina hipertèrmia pleural, quimioteràpia intrapleural i cirurgia de resecció pleural.

Trastorns respiratoris de la son

El síndrome d’apnees de la son (SAS) és molt freqüent i pot precisar tractament especialitzat. El SAS es caracteritza perquè les persones que el pateixen (homes i dones) són roncadors que fan pauses respiratòries mentre dormen (apnees), el que fa que no descansin apropiadament i pateixin durant el dia somnolència excessiva. L’Institut Clínic Respiratori disposa d’una de les primeres Unitats de la Son a Espanya amb una gran experiència en el diagnòstic i tractament del SAS i d’altres trastorns respiratoris de la son. Es una de les unitats de referència nacionals i internacionals en aquest camp degut a la seva llarga trajectòria d’excel·lència en investigació bàsica i clínica dels mateixos.

Ventilació no invasiva, oxigenoteràpia i altres teràpies respiratòries domiciliàries

Diverses malalties respiratòries cròniques precisen tractament a domicili, incloent la ventilació no invasiva i la oxigenoteràpia. L’Institut Clínic Respiratori disposa de professionals amb amplia experiència clínica amb aquest àmbit, que treballen amb estreta col·laboració amb la Unitat d’Atenció Integrada i Hospitalització a Domicili de l’Hospital

Hiperhidrosi i Rubor facial

La hiperhidrosi consisteix en una excessiva sudoració en algunes regions del cos, principalment palmes de mans i aixelles. L’Institut Clínic Respiratori té àmplia experiència en el diagnòstic i tractament d’aquest patologia, oferint en els casos indicats la simpatectomia per videotoracoscopia bilateral. Aquesta última és un procediment quirúrgic ambulatori mínimament invasiu mitjançant el qual l’actuació a nivell del nervi simpàtic permet un control d’aquesta hipersudoració regional. Es fa servir una tècnica quirúrgica innovadora anomenada "Clipping", consistent en la col·locació d’un clip a nivell del nervi el que permet la seva retirada si és necessari. La simpatectomia també pot estar indicada en el tractament del Rubor Facial, síndrome de Raynaud, algunes taquicàrdies sense altres opcions de tractament, o l’angina coronaria no revascularitzable.