Docència postgrau

La docència postgrau de l'Institut Clínic de Respiratori inclou:

  • Programes de formació especialitzada MIR, tant de Pneumologia com de Cirurgia Toràcica.
  • Programa de formació continuada dels professionals de l'Institut Clínic Respiratori (obert a altres professionals)
  • Màsters Universitaris
  • Estades formatives
  • Observadors
  • Altres cursos

Formació MIR

L'Institut Clínic Respiratori ofereix formació MIR per les especialitats de Pneumologia i de Cirurgia Toràcica. Aquesta formació està estructurada en itineraris formatius i plans docents que incorporen la assumpció progressiva de responsabilitats assistencials amb la tutorització adequada. Els itineraris formatius s'ajusten als plans nacionals de formació de les especialitats. Es proporciona una formació d’alt nivell que capacita als futurs especialistes per exercir amb excel·lència professional.

El nostre programa de formació de residents té com a objectiu formar professionals que treballin en àmbits relacionats amb la medicina respiratòria, de forma que siguin capaços d’afrontar els problemes amb una visió holística i integradora, tant pel que fa als factors determinants de la salut respiratòria, com a la prestació de serveis de promoció de la salut i d'atenció sanitària. També té per objectius fomentar la participació dels residents en la docència de pregrau i desenvolupar habilitats e interessos en el camp de la investigació multidisciplinària en medicina respiratòria.

A més dels residents propis es reben de manera regulada residents del programa MIR d'altres centres hospitalaris en una estades de fins a tres mesos com a rotació externa oficial, sempre aprovada dins del seu programa formatiu.

Es pot accedir a tota la informació de docència i consultar els programes formatius de les especialitats a través de la secció de docència oberta de la web de l'hospital: www.hospitalclinic.org

Formació continuada

L'Institut Clínic Respiratori organitza sessions clíniques assistencials i de formació continuada amb periodicitat setmanal (dimarts i dimecres de 15-16 h, respectivament), d’acord amb aquest programa. Aquestes sessions estan obertes a professionals de la salut i disciplines properes.

Màsters Universitaris

L'Institut Clínic Respiratori participa en els següents màsters oficials de la Universitat de Barcelona:

Màster de Recerca Clínica – Especialitat Medicina Respiratòria

Màster de Competències Mèdiques Avançades  – Especialitat Procediments Diagnòstics Avançats en Medicina Respiratòria

Màster de malalt crític i emergències mèdiques

Estades formatives

L'Institut Clínic Respiratori pot rebre metges (espanyols o estrangers) especialistes en Pneumologia, Al·lèrgia o Cirurgia Toràcica per a millorar la seva formació especialitzada. Aquestes estades formatives no poden superar els sis mesos i han d’estar degudament tramitades i acreditades pels organismes oficials. Es poden consultar les condicions d'estades formatives a la secció de docència de la web de l’hospital: www.hospitalclinic.org

Observadors

L'Institut Clínic Respiratori pot acollir metges per fer estades com observadors de fins a un mes de durada. Aquests períodes s'han de tramitar i formalitzar oficialment. Es poden consultar les condicions a la secció de docència de la web de l’hospital: www.hospitalclinic.org

Altres cursos

L'Institut Clínic Respiratori organitza periòdicament cursos de:

  • Actualització en medicina respiratòria
  • Cures intensives respiratòries
  • Funció Pulmonar
  • Al·lèrgia complexa.

Aquest oferta formativa es pot consultar a la web.www.aulaclinic.com