Secció de Proves Funcionals del Sistema Nerviós

Secció de Proves Funcionals del Sistema Nerviós

La Secció de Proves Funcionals del Sistema Nerviós del Servei de Neurologia està encarregada de la realització de proves diagnòstiques com l’electroencefalografia (EEG), l’electromiografia (EMG), estudis de conducció nerviosa (ECN) i estimulació transcranial magnètica (ETM), els potencials evocats (PE) i les proves de son (PSG, MSLT/MWT, etc.).

L’especificitat i complexitat tècnica de les proves que fem, la presència de personal específic (tècnics, metges, secretàries) i de recursos propis (equips d’exploració i espais) justifiquen l’existència d’aquesta secció. Les proves donen suport al Servei de Neurologia, altres Serveis de l’Hospital Clínic, Hospital Casa Maternitat i de l’àrea bàsica de salut.

Assistència

L’organigrama de l’activitat en proves diagnòstiques i clínica de la secció queda patent en la figura. Els metges de la secció són neuròlegs especialitzats en les diverses tècniques emprades i l’activitat assistencial que fan a la secció és només una part de la seva tasca a l’Hospital Clínic, ja que atenen pacients en consultes ambulatòries: consulta de dolor neuropàtic (Dr. Casanova), disautonomia (Dra. Navarro), en l’Unitat Multidisciplinar  de Trastorns de Son (Drs Gaig, Iranzo i Santamaria) i en la interconsulta de pacients en coma i alteracions de consciència (Drs Gaig, Iranzo, Santamaria i Tercero) i en l’avaluació peri-quirúrgica dels pacients amb monitorització intraoperatòria (Dra. Tercero). Les proves diagnostiques és fan a l’Hospital Clínic i a l’Hospital Casa Maternitat, i a les diverses sales de l’Hospital, Unitats de Cures intensives i quiròfans. La secció fa cada any més de 1700 EEG, 390 potencials evocats, 150 monitoritzacions intraoperatòries, més de 4700 EMG i més de 500 proves de son.

La dedicació específica i alt nivell professional dels seus metges, la tecnologia emprada i la qualitat de les proves fetes fan de la secció una referència a nivell nacional i internacional.

Recerca

La activitat de recerca de la Secció està majoritàriament  integrada en l’àrea de recerca 4 de l’IDIBAPS “Neurofisiologia i estudis funcionals del sistema Nerviós”. El grup disposa de diverses fonts de finançament públic i participa en diversos assajos clínics. Un réflex d’aquesta productivitat són els 42 articles publicats en els anys 2015-2016 amb un factor d’impacte acumulat de 249.5 punts.

Docència

La secció te una activitat important en la docència de pregrau dins del programa docent de la Universitat de Barcelona, en la formació de MIR de neurologia i de becaris i especialistes en neurologia i especialitats relacionades. A més organitza diversos cursos de Postgrau i de Màster i participa en múltiples activitats docents fora de l’hospital.

 

Equip profesional

 

Metges:

 • Dr. Jordi Casanova (especialista) EMG, Estudi de fibra fina
 • Dr. Carles Gaig (especialista sènior) EEG, Son, Potencials evocats
 • Dr. Alex Iranzo (consultor 2) EEG, Son, Potencials evocats
 • Dra. Judith Navarro (especialista) EMG, Estudi de sistema nervios autònom
 • Dr. Joan Santamaria (consultor sènior i Cap de Secció) EEG, Son, Potencials
 • Dra. Ana Tercero (especialista sènior) Monitoritzacions intraoperatòreis i Potencials EEG   

 

► Personal tècnic:

 • Antonia Reolid (Cap de tècnics)
 • Araceli Álvarez
 • Aurora Arqueros
 • Lorena Bologna
 • Rosa Balcells
 • Michela Campolo
 • Mònica Crespo
 • Eva Gabarrón
 • Encarna Íñiguez
 • Catalina Martínez
 • Visitación Mingorance
 • Adela Pinto
 • Joan Port

► Personal de recerca:

 • Mònica Serradell (Fundació Clínic)

► Personal administratiu:

 • Immaculada Soto
 • Montserrat Martínez