Equip de Tumors Cerebrals

La missió de l'equip de tumors cerebrals és el proporcionar al pacient amb un tumor cerebral un servei eficient i d'alta qualitat que integri aspectes assistencials i de recerca.

El pacient ha de tenir el convenciment que tot i ser vist per diversos especialistes, tot ells estan coordinats i executant una sèrie de processos dissenyats per endavant per a proporcionar el millor tractament per al seu tumor. Les guies clíniques no només han de contemplar que el tractament oncològic i de suport sigui uniforme i sobre la base de la millor medicina basada en proves, sinó que han d'incloure una correcta planificació de les visites amb els diversos especialistes ( en el mateix dia), vetllar pel compliment dels terminis dels diferents tractaments, evitant retards derivats d'una mala planificació, i donar una resposta ràpida al maneig de les possibles complicacions pels membres de l'equip. Igualment, l'equip ha de supervisar que les proves d'imatge per al control del tumor siguin fetes de forma homogènia i interpretades per un mateix especialista.

En definitiva, el pacient ha de tenir el convenciment que l'estructura sanitària està al seu servei i que els membres de l'equip treballen de forma simultània en el seu problema i no de forma seqüencial.

Objectius estratègics

 • Organitzar l'assistència de l'hospital al voltant del pacient: el pacient ha de percebre que és tractat per diversos especialistes que estan coordinats, que tenen un "llenguatge" comú i que coneixen el cas, independentment del moment del tractament del seu tumor. Per aconseguir-ho, són fonamentals diversos aspectes organitzatius
  • La presentació del cas en les reunions periòdiques de l'equip, no solament en el moment del diagnòstic, sinó en tot moment en què apareix un problema important. Es valora la resposta del tractament prescrit o es planteja un canvi d'estratègia, a causa de progressió del tumor o a altres problemes.
  • La coordinació de les visites als diferents especialistes en els mateixos dies per evitar desplaçaments continus a l'hospital.
  • La possibilitat d'accés del pacient als seus especialistes, amb un mínim de complicacions. En aquest sentit, el paper de la infermera és fonamental.
  • Assegurar que el tractament proposat no presenti retards ni interrupcions per causes que no siguin les estrictament imprevisibles.
 • Establir guies clíniques de tractament basades en la millor evidència mèdica del moment: aquestes guies no s'han de limitar al tractament del tumor pròpiament dit, sinó que ha de contemplar el maneig de les possibles complicacions que solen ocórrer durant el procés. L'impacte real d'aquestes guies, en la població a les quals s'aplica, ha de ser periòdicament avaluat per a introduir les correccions oportunes.
 • Íntimament lligat a l'anterior, incorporar els avenços diagnòstics i terapèutics a les guies clíniques que suposin un canvi "real" en el maneig dels pacients. L'equip ha de consensuar si la informació que apareix en la literatura mèdica, i que ha demostrat la seva eficàcia en assaigs clínics, mantindrà la seva efectivitat al traslladar-lo al camp de la pràctica clínica de l'hospital on treballa. Això és especialment important quan la informació avaluada no procedeix d'assaigs clínics aleatoritzats.
 • Crear un entorn d'excel·lència per a la investigació clínica: el establir una infraestructura adequada per al desenvolupament d'assaigs clínics és important i no ha d'estar renyida, ans al contrari, amb el primer objectiu assenyalat. Establir un banc de tumors i de DNA genòmic, així com una base de dades amb la informació clínica dels pacients tractats -estiguin o no en un assaig clínic-, ha de ser un objectiu fonamental per aconseguir aquest entorn d'excel·lència.

Equip professional

 • Dr Francesc Graus, coordinador. Servei de Neurologia.
 • Dra. Teresa Boget, servei de Neuropsicologia.
 • Dr. Luis Caral, servei de Neurocirurgia.
 • Dr. Josep González, servei de Neurocirurgia.
 • Sra Verónica Mato, infermera Neuro-Oncologia.
 • Dra Estela Pineda, servei d'Oncologia Mèdica.
 • Dra. Teresa Pujol, servei de Diagnòstic per la Imatge.
 • Dra. Teresa Ribalta, servei d'Anatomia Patològica.
 • Dra. Eugènia Verger, servei d'Oncologia Radioteràpia.