Servei de Malalties Autoimmunes

Les malalties autoimmunes sistèmiques constitueixen un grup d'afeccions d'etiologia desconeguda. Els seus mecanismes patogènics estan caracteritzats per la disfunció del sistema immunitari. Presenten manifestacions clíniques florides que es tradueixen en l'afectació simultània o successiva de la majoria dels òrgans i sistemes de l'organisme i tenen com a marcadors biològics diversos autoanticossos.

La possible participació de qualsevol òrgan o sistema del cos humà fa que el diagnòstic, el tractament i l'estudi d'aquestes malalties siguin efectuats per especialistes molt diversos, com internistes, reumatòlegs, nefròlegs, cardiòlegs, neuròlegs, hematòlegs, immunòlegs clínics i dermatòlegs, entre d'altres. No obstant, l'existència d'un camp de la Patologia Mèdica propi i definit, amb prou càrrega assistencial, docent i investigadora, ha propiciat la creació a hospitals de reconegut prestigi d'Unitats o Serveis dedicats exclusivament a l'atenció dels malalts afectes d'aquestes patologies. En són bons exemples la Lupus Unit del St. Thomas' Hospital de Londres (Prof. G.R.V. Hughes) o el Service de Maladies Sistémiques de l'Hôpital Pitié-Salpétrière de París (Prof. J-C Piette).

Missió

  • Prestar assistència mèdica especialitzada als malalts afectes de malalties autoimmunes sistèmiques. Amb aquesta finalitat, el Servei s'organitzarà manera que l'Hospital Clínic disposi de la tecnologia diagnòstica i mesures terapèutiques més actualitzades que permetin la millor atenció mèdica per a aquests malalts.
  • Impulsar la docència en aquest camp de la Patologia Mèdica als estudiants de Medicina, metges i personal sanitari que hi estiguin interessats.
  • Efectuar projectes d'investigació que permetin progressar en el coneixement de l'etiopatogènia, característiques clíniques i millor tractament d'aquestes malalties.
  • Divulgar les nostres activitats entre els malalts afectes d'aquestes patologies, els seus familiars i la societat en general, per tal de possibilitar una atenció integrada d'òptima qualitat.

Aquestes activitats es desenvolupen en estreta coordinació amb altres Serveis de l'Hospital Clínic, així com en col·laboració amb els diversos centres nacionals i internacionals que disposen de reconeguda experiència en aquest camp.

Història

L'any 1980 es va crear, al Servei de Medicina Interna de la Clínica de Patologia General de l’Hospital Clínic, la Unitat de Recerca en Malalties Autoimmunes Sistèmiques, com a conseqüència de l'àmplia experiència assolida durant la dècada anterior en el diagnòstic i tractament dels malalts afectes de lupus eritematós sistèmic (LES) i d'altres malalties autoimmunes sistèmiques. L’any 1995 es va constituir com a Unitat de Coordinació de Malalties Autoimmunes Sistèmiques, i l’any 2000 va entrar a formar part de l´Institut Clínic d´Infeccions i Immunologia  (ICII). Des de l’any 2001 rep el nom de Servei de Malalties Autoimmunes i des del 2004 forma part de l’Institut Clínic de Medicina i Dermatologia (ICMiD).

Descarrega't el llibre "Les malalties autoimmunes a l'Hospital Clínic de Barcelona (1986-2011)"