Assistència

La nostra activitat assistencial comprèn:

 • La identificació dels individus i/o pacients amb un major risc per al desenvolupament de CCR.
 • L'establiment del risc de CCR en base als factors de risc personals i/o familiars.
 • La proposta de l’estratègia de cribratge i/o vigilància més adequada de manera individualitzada.
 • La realització de mesures de consell genètic en les formes hereditàries de CCR, incloent anàlisis  genètiques i l’adequat suport psicològic, si s’escau.
 • La realització de les tècniques endoscòpiques i radiològiques pertinents, ja sigui amb finalitat preventiva, diagnòstica i/o terapèutica.
 • La indicació del tractament oncològic més adequat en l’eventual aparició d’una neoplàsia.
 • La proposta d’altres mesures per a la promoció de la salut i prevenció del CCR o altres neoplàsies associades.

Agrupem tots els professionals implicats en l’atenció a aquesta població d’alt risc, en especial pel que fa a la realització de consells i anàlisis genètiques, endoscòpia d’alta complexitat, radiologia i cirurgia mínimament invasiva. A més, en determinades situacions, la nostra actuació preventiva está compartida amb l’Atenció Primària, d’acord a un protocol assistencial comú, en especial pel que fa a la vigilància d’adenomes colorectals no avançats.

Igualment, a la CAR-CCR ens coordinem amb altres unitats similars ubicades en hospitals comarcals, on es fa un primer cribratge, es sol·liciten aquelles exploracions que no disposen, i es deriven aquells malalts que requereixen determinats recursos terciaris. Totes aquestes unitats estan integrades en una xarxa de CAR-CCR per tal de garantir l’equitat arreu del territori, essent l’Hospital Clínic la Unitat de referència.

Recursos assistencials

En la Clínica d'Alt Risc de Càncer Colorectal disposem dels següents recursos assistencials:

Unitat d’Endoscòpia Digestiva

Té capacitat per a realitzar el cribratge i la vigilància de la població diana, amb àmplia experiència en la realització de tècniques endoscòpiques d’alt rendiment diagnòstic (endoscòpia de magnificació, cromoendoscòpia, endoscòpia de banda estreta, i càpsula endoscòpica) i en el tractament de lesions colorectals (polipectomia, mucosectomia).

Laboratori de Genètica

Té capacitat per a realitzar l’anàlisi mutacional dels gens APC, MYH, MSH2, MLH1 i MSH6.

Servei d’Anatomia Patològica

Ofereix la seva gran experiència en el diagnòstic de neoplàsies colorectals, així com en la realització de tècniques moleculars per al diagnòstic del CCR (determinació de la inestabilitat de microsatèl·lits, immunohistoquímica per a MSH2, MLH1 i MSH6).

Servei de Radiodiagnòstic

Pel diagnòstic per la imatge de lesions colorectals mitjançant colonografia per TC o RM (colonoscòpia virtual).

Secció de Cirurgia Gastrointestinal

Per a tècniques laparoscòpiques (proctocolectomia i colectomia total).

Unitat de psicologia

Serveis d’Oncologia Mèdica i Radioteràpica

A banda dels recursos esmentats, també disposem de les següents eines de treball:

 • Protocol assistencial per al cribratge, vigilància, diagnòstic i tractament dels individus i pacients amb CCR hereditari i familiar, i adenomes colorectals.
 • Registre d’individus i pacients atesos, i base de dades per a la recollida de la informació referent a la història personal i familiar, dotada dels adequats mecanismes de protecció per a garantir la confidencialitat.
 • Arxiu per a l’emmagatzematge el material confidencial.
 • Genoteca per a l’emmagatzematge de les mostres d’ADN.