Clínica d’Alt Risc de Càncer Colorectal

La Clínica d’Alt Risc de Càncer Colorectal (CAR-CCR) és un dispositiu assistencial que atén de manera global a les persones amb un risc incrementat de desenvolupar Càncer Colorectal (CCR). El nostre objectiu és evitar l’aparició d’aquesta neoplàsia o, si això no és possible, minimitzar l’impacte que pot comportar en el pronòstic i qualitat de vida del pacient afectat.

A qui ens dirigim?

La CAR-CCR va dirigida a tots aquelles persones i/o pacients amb un risc elevat de presentar aquesta neoplàsia en base a la seva història personal i/o familiar, segons els criteris següents:

 • Pacient amb CCR que compleix algun criteri revisat de Bethesda.
 • Individu amb antecedents familiars de CCR. Veure algorisme 1.
 • Pacient amb adenomes avançats (1 o més cm., o displàsia d’alt grau, o component vellós.) o 3 o més adenomes. Veure algorisme 2.
 • Antecedents personals o familiars de poliposi (15 o més pòlips).

Criteris d'Amsterdam II

 • 3 o més individus amb càncer colorectal o tumor associat a la síndrome de Lynch (endometri, intestí prim, urèter o pelvis renal), un d’ells familiar de primer grau dels altres dos.
 • Afectació de dues generacions consecutives.
 • Com a mínim un cas diagnosticat abans dels 50 anys.
 • Exclusió del diagnòstic de poliposi atenuada familiar.
 • Confirmació dels diagnòstics amb informes anatomopatològics.

Criteris revisats de Bethesda

 • Pacient amb CCR diagnosticat abans dels 50 anys.
 • Pacient amb CCR sincrònic o metacrònic, o un altre tumor associat a la síndrome de Lynch (càncer colorectal, endometri, estómac, ovari, pàncrees, urèter i pelvis renal, tracte biliar, cerebral (glioblastoma), adenomes sebacis i queratoacantomes, i intestí prim), independentment de l’edat de diagnòstic.
 • Pacient amb CCR amb histologia característica (presència de limfòcits infiltrants de tumor, reacció Crohn-like, diferenciació mucinosa/anell de segell, o creixement medul·lar) de síndrome de Lynch diagnosticat abans dels 60 anys.
 • Pacient amb CCR i un o més familiars de primer grau (pares, germans i fills) amb un tumor associat a la síndrome de Lynch, un dels càncers diagnosticats abans dels 50 anys.
 • Pacient amb CCR i 2 o més familiars de primer o segon grau (oncles, avis i nebots) amb un tumor associat a la síndrome de Lynch, independentment de l’edat de diagnòstic.