Assistència

Per poder aconseguir els seus objectius assistencials, l’ICMHO duu a terme les següents mesures:

  • Potenciar els actuals Comitès de Tumors perquè constitueixin autèntiques Unitats Interdisciplinàries de Tumors, específiques per a cada tipus o grup de tumors (medicina orientada al malalt), en la què s’integren els professionals de l’ICMHO amb els d’altres instituts, Serveis i Unitats de la Corporació que participen en el diagnòstic i tractament dels pacients.
  • Elaboració i revisió contínua de guies clíniques i protocols per assegurar que la assistència es dugui a terme d’acord amb els tractaments d’elecció per a cada tumor i amb les proves científiques existents (medicina basada en les proves).
  • Potenciar l’assistència ambulatòria.

Al novembre de 2000 s'inicia l'activitat de la Unitat d’Hospitalització a Domicili. El seu objectiu és el de millorar la qualitat de vida i afavorir l’autonomia dels malalts hematooncològics, traslladant al domicili les mateixes cures i atenció que aquests rebrien a l’hospital.

Les activitats desenvolupades per aquesta unitat són: 

  • Control clínic dels malalts inclosos al programa de Trasplantament Autòleg de progenitors hematopoètics.
  • Administració de medicaments via parenteral (intramuscular- IM-, intravenosa- IV-, subcutània- SC-) com són antibiòtics, antifúngics, quimioteràpies, factors de creixement leucocitari, immunoglobulines o nutrició parenteral.
  • Obtenció de mostres biològiques pel seguiment terapèutic.
  • Manteniment dels sistemes d’accés venós (catèters, reservoris subcutanis, etc.)
  • Educació sanitària tant al malalt com a la família dins l’entorn quotidià.