Docència

La docència al CDIC presenta com a tret especial que la matèria central de formació i ensenyament està constituïda primordialment per imatges. La formació conceptual, com és lògic, també està present i, cada vegada més, el desenvolupament d’habilitats manuals i tècniques, que tenen implicacions diagnòstiques i terapèutiques, és focus d’atenció en els nostres programes de formació. Per això, s’han desenvolupat diverses estratègies docents que es detallen a continuació.

Docència de Pregrau

Els professionals del CDIC imparteixen docència a la Llicenciatura de Medicina als cursos de 3r (assignatura troncal de Radiologia i Medicina Física), 4rt, 5è i 6è (matèries integrades i assignatures optatives).

Docència de Postgrau

  • Programa de Doctorat de Radiologia Diagnòstica, Terapèutica i Nuclear.
  • Formació de Residents en tres especialitats: Radiodiagnòstic (Servei de Ràdiodiagnòstic), Medicina Nuclear i Ràdiofarmàcia (Servei de Medicina Nuclear).
  • Activitats de formació continuada, tant pel personal mèdic com pel d’infermeria: sessions generals del CDIC i sessions interhospitalàries, ambdues acreditades pel Consell Català de la Formació Mèdica Continuada, i sessions de formació continuada del personal d’Infermeria.
  • S’edita la revista Diagnóstico por la Imagen des de l’any 2000, amb un total de 4 números per any.
  • S’organitzen diferents cursos entre els que cal destacar, pel nombre d’edicions realitzades, els Cursos de Capacitació per a Operadors i Supervisors d’Instal·lacions Radioactives i el Curs d’Ecografia Intervencionista i Doppler.
  • Curs Nacional de Cardioimatge (Medicina Nuclear, TC, multidetector i RM), dirigit a residents, metges especialistes, infermeria i tècnics de Medicina Nuclear, Radiologia i Cardiologia, que té com a objectiu principal la millora de la utilització racional dels recursos disponibles en Cardioimatge i el desenvolupament de les bases que possibiliten el treball multidisciplinar.

Biblioteca CDIC

El CDIC disposa en la planta 3, escala 1 de l'Hospital Clínic, d'una completa biblioteca on es te accés a revistes de referència en l'àmbit del diagnòstic per la imatge i a material audiovisual. En cas d'estar interessat en algún exemplar en particular, es prega contactar amb la secretaría del CDIC.