Àrea d'Hospitalització, Consultes Externes i AIS-BE

La nostra àrea d’hospitalització és la part del Servei que s'ocupa de l'atenció global als pacients amb cardiopaties. Tenim  actualment (2013) d’una sala d’hospitalització convencional i una Unitat de Cures especials cardiològiques, anomenada Postcoronària. Aquests dispositius treballen en estreta coordinació amb la Unitat Coronària, Urgències i les altres seccions del servei.

L’atenció ambulatòria als pacients del nostre territori la portem a terme dins un model d’atenció integrada, en el qual els cardiòlegs de l’hospital treballem dins els equips d'Atenció Primària en el control ambulatori dels pacients amb malalties cardiovasculars, de forma coordinada.

La Consulta Externa de l'hospital està especialitzada en consultes monogràfiques sobre patologies o tècniques específiques.

Finalment, l’Hospital de Dia és un dispositiu d’ingrés curt, a fi i efecte de donar suport als procediments ambulatoris de les Seccions d’Hemodinàmica i d’Arítmies i a la Unitat d’Insuficiència Cardíaca.

AIS-BE (Atenció Integral en Salut-Barcelona Esquerra)

Cadascun dels 13 centres d’Atenció Primària de la Barcelona Esquerra que depenen de l’Hospital Clínic tenen assignats un cardiòleg del Servei. Existeix una integració plena del cardiòleg amb l’equip de Primària mitjançant la feina assistencial pròpia del centre, actes setmanals de consultoria amb tots els metges de família, interconsutes per email o telefóniques, visites virtuals, història clínica informatitzada i compartida (metge de família-cardiòleg), pàgina web, protocols clínics comuns i disposar de les mateixes proves complementàries que a l’hospital. 

Investigació

Les principals àrees de recerca clínica que desenvolupem són la cardiopatia isquèmica, la insuficiència cardíaca, les valvulopaties i les cardiopaties estructurals, els models d’atenció al pacient crònic i l'endocarditis infecciosa i la col·laboració en la recerca de les altres seccions del servei com imatge cardíaca, arítmies, transplantament o hemodinàmica intervencionista, a l'entorn de dos grups de recerca dins l’Àrea 2 "Biopatologia i bioenginyeria respiratòria, càrdio-vascular i renal" de l'IDIBAPS:

També col·laborem en la recerca d'altres seccions del servei de Cardiologia com Imatge Cardíaca, Arítmies, Transplantament o Hemodinàmica Intervencionista. 

Docència

En l’aspecte docent, la nostra secció participa activament en la formació dels especialistes en cardiologia i en la docència sobre cardiologia de la resta d’especialistes en formació de l’àrea mèdica del hospital. També s’ocupa de la formació pràctica dels estudiants de grau de medicina de la facultat.