Aparells de Patologia de la Mama

Unitat de Diagnòstic Precoç del Càncer de Mama

  • Un Mamògraf Digital directe de camp complet -tercer equip implantat a Espanya i primer equip a Espanya dedicat al cribratge poblacional de càncer de mama-.

Unitat Assistencial

  • Un mamògraf digital directe de camp complet dotat d’estereotàxia digital
  • Estacions de treball amb monitors de 5 megapixels
  • Un ecògraf de la firma comercial Siemens-Antares ®
  • Dues ressonàncies magnètiques amb bobina doble mama, amb dedicació a temps parcial:
    • Signa HDxt de 1.5T de la firma comercial General Electric
    • Symphony de la firma comercial Siemens de 1,5, amb bobina dedicada a l'intervencionisme mamari -biòpsies dirigides per RM-