Pràctiques estudiants externs

Els estudiants que cursen el Grau de Medicina, Enginyeria Biomèdica o Ciències Biomèdiques a la Universitat de Barcelona o a d'altres universitats nacionals o internacionals

Els estudiants d'aquells Graus que s'imparteixen a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (Medicina, Enginyeria Biomèdica, Ciències Biomèdiques) que vulguin realitzar pràctiques a l'Hospital Clínic ho tindran que sol·licitar a través de la Secretaria d'Estudiants de la Facultat de Medicina.

Les dades de contacte són:

Xavier Lázaro / María Teresa Fernández
Tel. 93: 403 90 16

Els alumnes de la Universitat de Barcelona i els qui estan realitzant un intercanvi Erasmus/Sicue a la Facultat de Medicina podran optar entre l'oferta que cada any es publica al web de la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona (oferta pel 1r semestre/2n semestre o estiu).

Estudiants d'altres universitats nacionals o internacionals

Els estudiants que provinguin d'altres universitats, nacionals o internacionals, hauran de formalitzar un conveni de pràctiques entre la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona i el seu centre d'estudis -en cas d'estudiants nacionals- o bé a través d'algun programa de mobilitat -en cas d'estudiants internacionals-. Podran optar entre l'oferta que cada any es publica al web de la Facultat de Medicina (oferta nomes pels mesos d'estiu).

Estudiants d'altres graus de la Universitat de Barcelona i de graus d'altres universitats, nacionals o internacionals

Els estudiants d'aquells Graus que no s'imparteixen a la Facultat de Medicina de la Universitat de Barcelona que vulguin realitzar pràctiques a l'Hospital Clínic ho hauran de fer en el marc d'algun conveni signat entre el seu centre i l'Hospital Clínic. Abans de contactar amb l'Hospital Clínic es recomana que consultin en la seva Facultat si hi ha establert algun acord amb aquest centre.